Digital Marketing Is One Of The Best Career Options During This Pandemic

Pinnacle blog-min
Course / Education

Digital Marketing Is One Of The Best Career Options During This Pandemic

നിങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്തത് എന്താണെന്നു അറിയുമോ.100 അവസരങ്ങൾ ഉള്ള മേഖലയിൽ 1000 പേര് അപേക്ഷിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുന്നവരുടെ ശതമാനം കുറവാരിക്കും.എന്നാൽ 1000 അവസരങ്ങൾ ഉള്ളതും അപേക്ക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവും ഉള്ള മേഖലകൾ ആണെങ്കിലോ.ജോലി നേടുന്നവരുടെ ശതമാനം കൂടുതൽ ആവില്ലേ.

അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു മേഖല ആണ് Digital Marketing.ഈ പാൻഡെമിക് സാഹചര്യത്തിൽ ബിസിനസുകൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ മുതൽ വൻകിട ബിസിനസുകൾ വരെ ഡിജിറ്റൽ രീതികളിലൂടെ ആണ് സെയിൽസ് ,മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഇവർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയോ ആകും ചെയുന്നത്.അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇല്ല കമ്പനികൾക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിശീലിച്ചവരെ ആവശ്യം ആണ്.

Different career options after pursuing a digital marketing course in Kerala?

Digital marketing is turning into the foundation of income age in each organization. Indeed, even traditional physical businesses are seeing the advantages of keeping steady over digital marketing.

 

While pondering digital marketing Career options in Kerala, it’s regular that one is perplexed regarding which career choice is the right fit? Or then again, which specialty intrigues you the more. The best part about the digital marketing course in Kerala is, anybody from any educational background can pursue the course.

 

You can pick to turn into a social media marketing professional on the off chance that you are somebody who loves social media. Or on the other hand, if you are profoundly interested in coding, you can, without much of a stretch, become a web developer.

 

There are many Career options in Kerala if you want to work in a creative field. The individuals who have a talent for writing can choose content writing; those interested in planning can think about becoming visual originators. Ones with a logical psyche can select to be a Data Analyst, which is one of the pursued career ways in digital marketing.

 

Before taking a crack at any preparation program, the course content is given a ton of significance, so is the situation with Digital Marketing.

 

Digital Marketing is a broad idea and incorporates different channels like Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Email Marketing, Social Media Marketing, Inbound Marketing, Content Marketing, and Web Analytics.

 

All in all, who are these digital marketers? Where do they come from, and what kind of instruction or experience do they require?

 

The appropriate responses are pretty much as changed as the career choices accessible, going from investigation to social media, and the abilities required are similarly huge and different. On the off chance that you have any revenue in digital marketing, almost certainly, you, as of now, have abilities you can sharpen. Here is a portion of the top positions accessible and how you can effectively utilize those abilities.

 

Having clearness of the Digital Marketing Course Kerala Content will assist you with remaining on track and target all through your journey of learning Digital Marketing.

 

You will likewise find out about what you will be instructed in every module of Digital Marketing.

 1. SEO Analyst

ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സേർച്ച്‌ ചെയ്യാറില്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സേർച്ച്‌ ചെയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാരാളം ഇൻഫർമേഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ആയി വരുന്നു അതിൽ മുകളിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നതു. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്‌ അനുസരിച്ചുള്ള കീവേർഡുകൾ സേർച്ച്‌ ചെയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സമീപനത്തെ ആണ് SEO എന്ന് പറയുന്നത്

As an SEO Analyst, you will direct the organization’s general SEO strategy from planning to implementation. Your principal objective is to improve the organization’s ranking in web crawlers, especially Google. Your duties will differ depending on the situation; however, they will include:

 

• Web marketing

 

• Web examination

 

• Content strategy planning

 

• Developing a social media strategy

 

• Organizing campaigns to improve search postings results

 

• Developing a watchword strategy

 

Who is this useful for?

 

Somebody with a demonstrated SEO history and great administration abilities will flourish in this job. It additionally calls for somebody who is versatile. You will be the main thrust behind the organization’s online presence, so you must have the option to keep steady over the trends and skills to utilize them to drive traffic and increment deals.

 

        2. PPC Analyst 

എല്ലാ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റഫോമുകളിലും, ഗൂഗിളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് Ads ആയി എത്തിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ppc analyst

As a PPC Analyst, your job will be to supervise pay-per-click campaigns. You will be answerable for running client campaigns in Google Ads and Bing, Facebook, and Instagram. You will explicitly deal with:

 

• Audience focusing on and watchword choice

 

• Writing duplicate

 

• Running A/B testing

 

• Data investigation

 

• Increasing traffic and diminishing advertisement spend through streamlining

 

Who is this useful for?

 

People who love details and data are amped up for this work. PPC is tied in with examining data sets and utilizing the data for your potential benefit.

 

Eligibility

 

At least an unhitched male’s in Marketing, Digital Media, or a connected field, and accreditation in Google Ads (beforehand Google AdWords) is a resource.

       

        3. Blogger

As a blogger, your essential occupation is writing, developing, and distributing content to a website or blog. You will likely build traffic to the site by writing content pertinent to and instructive for the peruser. Your particular obligations will include:

 • Promoting items from offshoots
 • Writing and exploring articles
 • Providing accommodating stunts and tips to perusers
 • Pitching ideas
 • Keeping state-of-the-art on social media trends that are pertinent to the business
 • Maintaining the brand’s picture and tone in all posts
 • Promoting the brand through social media
 • Working with the SEO group to execute watchwords

Who is this useful for?

Authors are fit for this position! If you’re somebody who loves to learn and investigate, this is for you.

 

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്‌ ഉടമ ആണോ?

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്‌ ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ പ്രയോചനം ഉണ്ടാകു.ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്‌ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക.

നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലേ?

പണം സാമ്പാധിക്കുക മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ അതിനും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പരിഹാരം ഉണ്ട്. Affiliate marketer ആയി വൻകിട കമ്പനികളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിഷനിലൂടെ സാമ്പാധിക്കുവാൻ നിങ്ങള്ക്ക് സാദിക്കും

To Conclude

What’s more, to finish that off, since the Coronavirus pandemic hit the world, digital marketing was being embraced by companies small or huge because it ends up being quite possibly the best approach to conduct marketing campaigns even while their crowds were stuck at home.

New digital marketing trends continued arising, and there was no halting. Digital marketing really assisted numerous businesses with enduring and restore themselves in these testing times.

If you have already taken up the course, let me tell you you are one step ahead in your career. Now, you have to be very careful and particular about choosing the right Career options in Kerala for you. If you want to consult any career counselor and discuss your future plans, please feel free to contact us.

Apply For Digital Marketing Course 

Leave your thought here

Your email address will not be published.

Read This

We are Publishing Educational Related Blogs Anyone Interested To Contribute Content,Share To info@traininginkerala.com

training in kerala
training in kerala

  Ready to LEARN more?

  Sign up to get a free demo today!